Recht en aansprakelijkheid

Onderstaand vindt u een overzicht van de recht- en aansprakelijkheidsverzekeringen.

Werkgeversaansprakelijkheid

U bent als werkgever aansprakelijk voor schade die uw medewerker zou kunnen lijden ten gevolge van een mogelijk ongeval tijdens het maken van een dienstrit. De schade die de bestuurder zélf oploopt, wordt niet vergoed door de WA-verzekering van de auto. Ook de aansprakelijkheidsverzekering van uw bedrijf dekt deze schade niet. Deze schade omvat zowel de zaakschade (kleding, eigen motorrijtuig) als letselschade. Indien een medewerker ten gevolge van een ongeval tijdens een dienstrit arbeidsongeschikt raakt bent u als werkgever aansprakelijk voor de gederfde inkomsten. Een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering dekt het financiële risico dat dit met zich meebrengt.

Vervoerdersaansprakelijkheid

De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering dekt het aansprakelijkheidsrisico van de vervoerder voor schade aan of verlies van de vervoerde zaken. Hierbij kan worden gedacht aan het risico van diefstal, bederf of brand tijdens transport. Of een vervoerder aansprakelijk is, is o.a. afhankelijk van contractuele bepalingen, nationale wetgeving en internationale verdragen. De verzekering is een absolute noodzaak voor transportondernemingen die zelf het transport uitvoeren (eigenlijke vervoerder) of voor bedrijven die het transport aan andere transporteurs overlaten (papieren vervoerder).

Milieuschade

De milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten na verontreiniging van bodem of water door brand, blikseminslag en ontploffing. Naast de eigen locatie zijn ook omliggende locaties meeverzekerd.

Bestuurders en commissarissen

De verzekering dekt aansprakelijkheid die voortvloeit uit onrechtmatige daden, nalatigheid en andere vormen van wanprestatie van bestuurders en commissarissen en biedt daarnaast dekking voor verweer- en proceskosten.

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico in het kader van de beroepsuitoefening. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt rechtstreeks de schade die opdrachtgevers lijden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van uw kant.

Algemene aansprakelijkheid

De algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven beschermt uw onderneming tegen financiële aanspraken. De algemene aansprakelijkheidsverzekering bedrijven vergoedt schade als gevolg van aansprakelijkheid voor het beschadigen van andermans zaken en het toebrengen van letsel, productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze verzekeringen, neem dan contact met ons op.

Zakelijke producten

Hier vindt u ons volledige overzicht van zakelijke verzekeringen.